1. Všechny osoby se účastní závodu PRAŽSKÝ KELT, pořádaného 14. až 15. 10. 2022, na vlastní nebezpečí, odpovědnost (viz další info o opatřeních ohledně COVID-19 zde) a osobní riziko.

2. Pořadatel nenese zodpovědnost za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která v průběhu konání akce PRAŽSKÝ KELT účastníkovi vznikne.

3. Každá osoba se účastní akce PRAŽSKÝ KELT dobrovolně a tak nese plnou odpovědnost za veškerou majetkovou újmu, způsobenou svou účastí na této akci třetím osobám a institucím.

4. Závodu se může účastnit pouze zdravotně způsobilá osoba starší 18 let.

5. Každý účastník je povinen mít uzavřené zdravotní pojištění po dobu závodu pro případné lékařské ošetření.

6. Pořadatel neuzavřel žádné pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí vzávodě.

7. Každý účastník musí dodržovat pravidla silničního provozu.

8. Účastníkům závodu se zakazuje odhazovat jakékoliv odpadky. Závodníci musí na trati dodržovat klid a chovat se ohleduplně k přírodě i k okolnímu soukromému majetku.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit či závod zrušit v případě zásahu „vyšší moci“, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok, nebo napadení osob) bez nároku na vrácení startovného.

10. Závodník je povinen vyplnit registrační formulář. Údaje v něm uvedené pořadatel použije výhradně k účelům spojeným se závodem a nebude je poskytovat třetí straně ke komerčním účelům.

11. Závodník je povinen mít ve výbavě plně nabitý mobil, čelovku s náhradními bateriemi a reflexní označení na oděvu, nebo batohu vpředu i v vzadu. 12. Vyhlášení výsledků bude probíhat ve dvou kategoriích a to muži a ženy bez rozdílu věku, budou se vyhlašovat tři nejlepší v každé kategorii, závodníci obdrží symbolické ceny a dobrý pocit.

Budeme se těšit v říjnu!

Informace o zpracování osobních údajů — GDPR

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává
Společným správcem Vašich osobních údajů (dále jen „SPRÁVCE“) Jsou: fyzická osoba Marek Rod, bydlištěm Hurbanova 11/1305, Praha 4 – Krč

Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám:

jméno a příjmení,
adresa bydliště (město),
e-mail a telefon,

datum narození,
pohlaví,
startovní číslo,
dosažený čas v závodě,
pořadí v závodě,
pořadí v kategorii,
Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí v závodě a Vaši identifikaci jako konkrétního běžce a jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi mnou, jako pořadatelem a Vámi, jako účastníkem našeho závodu, který se na daný závod registruje.

Registrace bude zahájena koncem června 2021.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodu.
Plnění smluvního vztahu
Evidence účastníků v závodech
Evidence výsledků běžeckých závodů
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Zlepšení kvality našich služeb
Provádění analýz a měření
Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
Zasílání obchodních sdělení
Zajištění ochrany zdraví a majetku
Účetní a daňové účely
Reklamní a marketingové účely
Plnění ostatních zákonných povinností


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely
e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření REGISTRACE, zpracováváme pro umožnění registraci do závodů, e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob pohlaví, státní příslušnost a datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu datum narození je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu mobilní telefon zpracováváme za účelem zasílání výsledného času po závodě (jako součást plnění smlouvy) a pro komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení) adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele v případě objednávky na e-shopu/přes e-mail …… jsou vaše údaje zpracovány za účelem plnění smlouvy. Vaše údaje mohou být předány dopravci za účelem dodání objednávky. Vaše registrace do závodu, výsledky z tohoto závodu a další informace vyplývající z účasti používáme pro zasílání PERSONIFIKOVANÝCH nabídek případných fotografií ze závodu.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám:
S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, fotografie plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon
souhlas se zpracováním osobních údajů
životně důležitý zájem
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště


Odkud získáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrace do běžeckého závodu; kontaktní formulář na webových stránkách.


Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení
V souladu s Nařízením máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
(Jako správci údajů jsem povinnen Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracovávám, jakým způsobem je zpracovávám, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytuji a po jakou dobu je budu zpracovávat.
Právo na opravu osobních údajů
(V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.
Právo na výmaz
(Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let.
Právo na omezení zpracování
V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:
dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Právo na přenositelnost údajů
Ná základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku
(Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.)
Právo související s automatickým zpracováním
(Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.)

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření registrace do závodu a samotnou účast v něm. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno se registrovat do závodu i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoliv odvolat viz email pořadatele: ….
Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:
pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů


Komu Vaše osobní údaje předáváme
Vaše osobní údaje nepředáváme dalším zpracovatelům. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Vaše osobní údaje nejsou předávány osobám mimo Evropskou unii.


Zpracování souborů cookie
Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25.května 2018.
Budeme se těšit v říjnu na viděnou na startu!