Závazná pravidla závodu Pražský Kelt 2024

1. Představení závodu

Organizátor závodu 6. ročníku závodu Pražský Kelt 2024 je fyzická osoba Marek Rod (kontaktní email: prazskykelt@gmail.com), který se uskuteční 11.-12.října 2024 v Praze. Závod má pouze jednu trasu, která bude před započetím závodu označena.

1.2. Časový limit

• Časový limit pro dokončení závodu je 24 hodin pro běžce a 27 hodin pro chodce od startu závodu, tedy do sobodních 22:00 pro všechny účastníky.

• Časová bariéra je vypočítána tak, aby účastníci mohli závod doběhnout/dojít s ohledem na možné zastávky (odpočinek, občerstvení apod.).

• Každý účastník, který na trase zjistí, že nebude schopen dokončit celý závod, je povinen to ihned hlasit organizátorům a domluvit s nimi předání čipu časomíry. Všem, kteří nedokončí celou trať, je umožněno dopravit se MHD v sobotních hodinách mezi 8:00 a 22.00 do cíle, kde bude každému poskytnuto teplé občerstvení. Těm, kteří dosáhli minimálně 25 km, bude zároveň předán i diplom za dosažené kilometry.

• Z důvodu vyšší moci (počasí, bezpečnostní překážky apod.) si organizátoři vyhrazují právo změnit časový limit. O takové situaci musí ihned vyrozumět účastníky závodu.

1.3. Trasa závodu

• Trasa závodu je vedena převážně po polních cestách, stezkách, zpevněných cestách, ulicích s chodníky pro chodce, avšak v některých případech dochází ke krátkému přechodu veřejných komunikací či jejich minimálnímu využití.

• Závodní trasa není v době závodu uzavřena pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat provoz na komunikacích, silnicích, ulicích apod.

• Organizátoři upozorňují, že trasa křižuje silnice, na kterých se pohybují vozidla, lidé a případně zvířata. Závodníci tedy musí věnovat maximální pozornost při přeběhu takových míst.

• Účastníci musí svým chováním respektovat soukromé či jiné vlastnictví pozemků po kterých se pohybují a dbát ochrany přírody (tj. nerušit svým chováním zvěř, neodhazovat odpadky, nenarušovat žádným způsobem krajinu apod.).

• Každý účastník bere na vědomí, že organizátor během závodu nepřebírá odpovědnost za účastníky závodu ve smyslu dodržování pravidel silničního provozu, využívání veřejných cest, dopravních ploch či pozemních komunikací. Účastník je povinen dodržovat veškeré právní normy a účast v závodě této povinnosti v žádném případě účastníka nezbavuje.

• Organizátor zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu (zejména za místo pro start a cíl), avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifika v době konání závodu.

• Organizátor se v maximální možné míře pokusí před zahájením startu informovat závodníky o stavu trati, avšak je plně v odpovědnosti každého závodníka, aby přizpůsobil své chování na trati stavu na příslušné komunikaci či cestě.

• Organizátoři nejsou odpovědní za jakoukoliv škodu na majetku či jinou úhonu vzniklou účastníkovi či vzniklou činností účastníka během účasti v závodu.

• Organizátoři poskytnou účastníkům před zahájením závodu GPS údaje trasy. Nicméně, je nutné přesto průběh trati porovnávat se značkami, které budou na trati umístěny. Značky v terénu mají vždy absolutní přednost před GPS.

2. Registrace

Registrace je prováděna prostřednictvím partnerské organizace STOPNI TO s. r. o., Praha, která zajišťuje pro zájemce o účast veškerý servis spojený s registrací na základě smlouvy s organizátory závodu.

2.1. Proces registrace

• Provedením registrace do závodu závodník potvrzuje, že pochopil a přijal pravidla závodu bez výhrad.

• Registrací účastník prohlašuje, že je psychicky i fyzicky způsobilý se závodu účastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po organizátorech požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné.

• Registrací dále účastník prohlašuje, že se bude řídit těmito pravidly závodu. Pokud pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek sankci podle bodu 5 těchto pravidel.

• Registrace do závodu je možná pouze on-line, a to prostřednictvím partnerské organizace přes webové stránky závodu (http://www.prazskykelt.cz).

• Každý zájemce o účast v závodu musí vyplnit registrační formulář a následně zaplatit stanovenou částku, přičemž odpovídá za správnost zadaných údajů.

• Organizátoři nedopovídají za jakékoliv následné komplikace (včetně odpovědnosti k třetím stranám) spojené s poskytnutím nesprávných údajů v přihlášce účastníka.

• Platba za registraci je možná pouze elektronicky a není umožněna platba v hotovosti.

• Zaplacení registračního poplatku znamená rezervaci místa v závodě pro osobu, jejíž údaje byly poskytnuty prostřednictvím formuláře. Tato registrace není přenosná na jinou osobu.

• Po potvrzení platby bude jméno účastníka zařazeno do aktualizované databáze.

• Jakékoliv dotazy k registraci je možné konzultovat s organizátory prostřednictvím emailu či přímo s partnerskou organizací STOPNI TO s. r. o. (info@stopnito.cz).

• Registrace jsou umožněny do vyprodání volných míst (120 závodníků), nebo nejpozději do 30. září 2024.

• Po ukončení registračního procesu obdrží závodník potvrzovací zprávu s údaji, které uvedl v registračním formuláři.

• Nezaplacené registrace budou po 5 dnech smazány.

• Registrace je považována za platnou až po zaplacení a připsání platby na účet pořadatele (resp. partnerské organizace STOPNI TO s. r. o.) v plné výši.

2.2. Startovné

• Základní individuální startovné je od data registrace do 31.5. 1200 Kč. Od 1.6. do 30.9. je startovné navýšeno na 1400 Kč.

• Uhrazené startovné se při neúčasti závodníka nevrací.

• Po domluvě s organizátory (či přímo s partnerskou organizací STOPNI TO s. r. o.) je možné je převést na jinou osobu v rámci téhož závodu. O převodu startovného musí být organizátor (nebo přímo partnerská organizace STOPNI TO s. r. o.) vyrozuměn emailem, aby změna mohla být provedena ve startovní listině. Takové změny jsou možné nejpozději do 30.9. 2024.

• Pokud je závod zrušen z důvodů, které nemohli organizátoři žádným způsobem ovlivnit, tj. vyšší mocí (např. vichřice, požár, povodeň apod.), bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost účastníka se storno poplatkem 70 % na pokrytí nákladů závodu (nezbytné nákupy na zajištění závodu apod.)

2.3. Servis spojený s registrací

• Měření času na trati závodu prostřednictvím zapůjčeného čipu (po závodě je nutné tento vrátit organizátorům).

• Originální pamětní diplom po dokončení celé trati závodu.

• 5-7 občerstvovacích stanic s nápoji a občerstvením na trati (bude včas upřesněno)

• Občerstvení v cíli.

• Odměny pro vítěze

• Diplom pro každého účastníka s počtem dosažených kilometrů

• Medaile pro každého účastníka

• Možnost využití sprchy v cíli závodu.

• Bezpečné uložení věcí v prostorách startu/cíle.

• Značení trati a GPS data k trati.

2.4. Časomíra

• Oficiální čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.

• Závodník je povinen mít po celou dobu závodu umístěn na těle závodní čip.

• V případě neodevzdání čipu či ztráty čipu bude organizátor (resp. partnerská organizace STOPNI TO s. r. o.) požadovat finanční náhradu.

3. Způsobilost účastníků závodu a jejich povinnosti

Zájemci o účast v závodě musí před registrací zvážit zda:

• Jsou fyzicky schopni absolvovat závod v tzv. „ultra“ vzdálenosti, tj. v rozsahu cca 100 km s pozitivním převýšením přes 2000 metrů.

• Jsou schopni zvládnout možné problémy a komplikace, které závod tohoto typu obnáší (zejména vzdálenosti mezi občerstvovacími stanicemi, povětrnostní podmínky – chlad/déšť/mlha/horko apod.) a jsou dostatečně fyzicky a psychicky způsobilí k tomu, aby trať absolvovali.

• Jsou schopni se vypořádat s možnými fyzickými a psychickými problémy, které je na trati mohou čekat (vyplývající z extrémní únavy, zažívacích problémů, bolestí kloubů či svalů apod.).

• Jsou schopni závod absolvovat bez pomoci jiných osob vč. organizátorů (úkolem organizátorů není pomáhat účastníkům překonat problémy výše uvedené, ale pouze umožnit takový závod absolvovat).

Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní akce dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími).

3.1. Externí pomoc a asistence

• Účastníkům závodu je zakázáno přijímat jakoukoliv asistenci jiné osoby po celou dobu závodu (a to včetně občerstvovacích či pitných stanic).

• V prostorách startu/cíle je možné využít jakoukoliv externí pomoc (např. trenér, lékař, tým apod.).

• V případě jakýchkoliv zdravotních či jiných problémů je účastník povinen okamžitě informovat telefonicky organizátory. Tato povinnost však není nadřazena zákonným povinnostem daných právními normami České republiky (poskytování první pomoci apod.) a nenahrazuje v žádném případě nouzové kontakty na složky záchranného integrovaného systému (Policie ČR, záchranná služba první pomoci, hasiči).

3.2. Startovní čip

• Účastníci závodu jsou povinni mít po celou dobu závodu bezpečně připnut čip časomíry.

• V cíli je závodník povinen odevzdat jej spolu s kontrolní kartou a s doplněnými údaji z jednotlivých kontrol

3.3. Povinná a doporučená výbava

• Účastníci závodu musí mít po celou dobu akce (tj. při registraci, v průběhu závodu a bezprostředně po doběhu) k dispozici povinnou výbavu, viz níže.

• V případě, že účastník není schopen při kontrole organizátory předložit povinnou výbavu, bude diskvalifikován, či mu nebude umožněna účast na závodě (v takovém případě se uhrazené startovné v žádném případě nevrací).

• Organizátoři účastníkům, mimo povinnou výbavu, taktéž doporučují mít v průběhu závodu další výbavu. Tato však není předmětem případných kontrol.

3.4. Pojištění

• Organizátoři nemají uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě (zdravotní, úrazové, odpovědnosti).

• Organizátoři důrazně doporučují uzavřít závodníkům pojištění pro případ zdravotních komplikací či jiných případů, které mohou v průběhu závodu nastat (odpovědnost apod.)

4. Etika závodu

Účast na závodu znamená pro všechny závodníky plné a bezvýhradné přijetí etických pravidel akce:

• Pražský Kelt je závod, který respektuje životní prostředí a uplatňuje zásady fair play.

• Účastníci musí respektovat životní prostředí – veškeré vzniklé odpadky musí účastníci odnést do nejbližšího odpadkového koše. V případě nedodržení tohoto pravidla a zaznamenání organizátory může být závodník bez jakékoliv náhrady diskvalifikován ze závodu.

• Nesportovní chování bude sankcionováno podle závažnosti jednání. Organizátoři však očekávají, že závodníci budou respektovat „nepsaná pravidla trialových závodů“ a nebudou jakýmkoliv způsobem podvádět, zkracovat si cestu či klást překážky soupeřům apod.

• Všichni účastníci závodu svou účastí na akci usilují o zachování dobrého jména závodu a vyvarují se jakémukoliv chování, které by mohlo závod reputačně poškodit.

• Jedním z hlavních cílů organizátorů je představit účastníkům přírodní krásy Prahy. Jejich zachování je tedy v zájmu nejen organizátorů, ale také účastníků závodu.

Sankce: Organizátoři závodu a jimi pověření pořadatelé (např. na tajných kontrolních stanovištích či na občerstvovacích / pitných stanicích) jsou odpovědní za vyžadování pravidel závodu, a proto jsou oprávněni diskvalifikovat závodníka v případě, když:

Neposkytne pomoc jinému účastníkovi v případě potřeby

Opustí závod bez informování organizátora

Bude přistižen při sdílení čipu časomíry s jinou osobou

Záměrně užije jiné, než značené trasy závodu nebo si zkrátí svévolně cestu

Využije k přepravě po trati vozidla či jiného dopravního prostředku

Závažně diskredituje organizátora, poškodí dobré jméno závodu, nebo se dopustí diskreditace jiných účastníků, vč. napadení nebo agrese.

Bude přistižen při odstraňování značení trasy.

Nebude mít povinnou výbavu, nebo odmítne tuto předložit kontrolujícím.

Při ztrátě čipu.

Využije kolečkových bruslí, koloběžky apod.

Bude přistižen při odhazování odpadků na zem nebo poškozování životního prostředí

Přijme vnější pomoc (s výjimkou případů prokázané nouze)

Bude doprovázen neakreditovanou osobou (tj. doprovod osob)

Mimo výše uvedené sankce jsou organizátoři oprávněni neumožnit účast na závodě či okamžitě diskvalifikovat osoby, které jsou prokazatelně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; které nedodržují pravidla/etiku závodu; porušují platné právní normy (např. pravidla silničního provozu apod.); jiným zásadním způsobem narušují pravidla slušného chování a jednání.

Hrubé porušení etického kodexu závodníka opravňuje organizátora k vyloučení takového závodníka z dalších budoucích ročníků závodu.

6. Prohlášení organizátora

• Organizátoři si vyhrazují právo posunout čas startu/upravit trasu závodu.

• Organizátoři si vyhrazují právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného.

• Organizátoři si vyhrazují právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

• Organizátoři si vyhrazují právo pořizovat fotografický či jiný materiál (fotografie/video) během akce, které může být využito k propagaci závodu bez nároku na honorář.

• Organizátoři nenesou zodpovědnost za žádnou zdravotní či majetkovou újmu, která v průběhu konání závodu účastníkovi vznikne.

• Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka.

7. Prohlášení účastníka

• Účastník závodu bude dodržovat tato pravidla a je si vědom, že v případě jejich porušení může být z účastni na závodě vyloučen.

• Účastník se akce účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

• Účastník je informován o tom, že pořadatel nemá uzavřeno žádné pojištění a podle toho bude k této skutečnosti přistupovat (např. si uzavře pojištění vlastní).

• Účastník netrpí žádnou nemocí či závažným onemocněním a je schopen závod absolvovat.

• Účastník respektuje skutečnost, že organizátor zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu a neodpovídá za jednání a chování účastníka, který tak nese plné právní důsledky svého jednání i v době závodu.

• Účastník si je vědom, že může reklamovat výsledky závodu do 30 minut po oznámení výsledků, a to písemnou formou organizátorovi závodu, spolu s poplatkem 500 Kč. V případě, že bude protest uznán, je poplatek účastníkovi vrácen.

• Účastník musí mít uzavřené zdravotní pojištění po dobu závodu pro případné lékařské ošetření.

• Účastník dává registrací v závodě souhlas se zpracováním osobních údajů (viz bod č. 8).

8. Zpracování osobních údajů

Registrací účastník uděluje dobrovolně souhlas fyzické osobě Marek Rod, bydlištěm Hurbanova 1305, Praha 4 – Krč, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovával tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení

• pohlaví

• bydliště

• emailová adresa

• telefonní číslo

• fotografie z průběhu závodu Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa a fotografie z průběhu závodu je nutné zpracovat:

• za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce

• pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nejdéle 5 let ode dne udělení souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním uděluje účastník svůj výslovný souhlas a prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze kdykoliv vzít zpět, zasláním emailu Správci. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně a také automaticky prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

STOPNI TO s. r. o., Budečská 1026/14, 120 00 Praha 2- Vinohrady, IČ: 03909042, DIČ: CZ03909042, tel.: +420721879362, email: info@stopnito.cz

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Účastník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět

• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

• požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V Praze dne 14. 2. 2024

Marek Rod

Povinná výbava:

  • nabitý a plně funkční mobilní telefon s uloženým číslem organizátora
  • čelovka s náhradními bateriemi
  • vlastní kelímek na pití
  • min. 0,5 l vody (flaška, vak na vodu apod.)
  • alufolie

Tato výbava bude organizátory náhodně kontrolována při výdeji čísel, v průběhu závodu a bezprostředně po doběhu.

Doporučená výbava (nebude kontrolováno):

  • voděodolná / nepromokavá bunda pro případ špatného počasí
  • náplasti a obinadlo, prášek na bolest (Ibalgin, Paralen, Ibuprofen)
  • kšiltovka / čepice
  • hodinky s mapou

Informace o zpracování osobních údajů — GDPR

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává
Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „SPRÁVCE“), získaných prostřednictvím těchto stránek, je provozovatel, fyzická osoba Marek Rod, bydlištěm Hurbanova 11/1305, Praha 4 – Krč,

e-mail: prazskykelt@gmail.com
mobil: 732 677 630
Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám:

jméno a příjmení,
adresa bydliště (město),
e-mail a telefon,

datum narození,
pohlaví,
startovní číslo,
dosažený čas v závodě,
pořadí v závodě,
pořadí v kategorii,
Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel závodu, určení oficiálního pořadí v závodě a Vaši identifikaci jako konkrétního běžce a jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k závodu mezi mnou, jako pořadatelem a Vámi, jako účastníkem našeho závodu, který se na daný závod registruje.

Registrace bude zahájena 14. února 2024.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací závodu.
Plnění smluvního vztahu
Evidence účastníků v závodech
Evidence výsledků běžeckých závodů
Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
Zlepšení kvality našich služeb
Provádění analýz a měření
Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
Zasílání obchodních sdělení
Zajištění ochrany zdraví a majetku
Účetní a daňové účely
Reklamní a marketingové účely
Plnění ostatních zákonných povinností


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely:
E-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření REGISTRACE, zpracováváme pro umožnění registraci do závodů, e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob pohlaví, státní příslušnost a datum narození, které vyplňujete při registraci do závodu je zpracováváno za účelem správného zařazení do příslušné kategorie podle pravidel závodu datum narození je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel závodu mobilní telefon zpracováváme za účelem zasílání výsledného času po závodě (jako součást plnění smlouvy) a pro komunikaci mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení) adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele v případě objednávky voucheru na e-shopu/přes e-mail (zatím neprovozujeme) jsou vaše údaje zpracovány za účelem plnění smlouvy. Vaše údaje mohou být předány dopravci za účelem dodání objednávky. Vaše registrace do závodu, výsledky z tohoto závodu a další informace vyplývající z účasti používáme pro zasílání PERSONIFIKOVANÝCH nabídek případných fotografií ze závodu.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám:
S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:
datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas v závodě, pořadí v závodě, pořadí v kategorii, fotografie plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon
souhlas se zpracováním osobních údajů
životně důležitý zájem
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

Odkud získáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrace do běžeckého závodu prostřednictvím registračního formuláře na externí adrese firmy Stopnito.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení
V souladu s Nařízením máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
(Jako správci údajů jsem povinnen Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracovávám, jakým způsobem je zpracovávám, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytuji a po jakou dobu je budu zpracovávat.
Právo na opravu osobních údajů
(V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.
Právo na výmaz
(Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let.
Právo na omezení zpracování
V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:
dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Právo na přenositelnost údajů
Ná základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku
(Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.)
Právo související s automatickým zpracováním
(Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.)

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření registrace do závodu a samotnou účast v něm. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno se registrovat do závodu i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoliv odvolat viz email pořadatele prazskykelt@gmail.com
Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme:
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:
pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů


Komu Vaše osobní údaje předáváme
Vaše osobní údaje nepředáváme dalším zpracovatelům. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Vaše osobní údaje nejsou předávány osobám mimo Evropskou unii.

Zpracování souborů cookie
Stránky Provozovatele neshromažďují a nezpracovávají žádná data o návštěvnících stránek, proto nepoužívají cookies.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25.května 2018.
Budeme se těšit 11. října 2024 na viděnou na startu!